Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Ny måling vedr. rådighedssanktioner på Jobindsats

Integrationsydelse, Rådighedssanktioner.

Som noget nyt på jobindsats.dk kan man nu se tal vedr. rådighedssanktioner for integrationsydelsesmodtagere.

Målingen kan fordeles på kommune, køn, alder, herkomst, visitationskategori samt omfattet af integrationsprogrammet.

Data går tilbage til 4. kvartal 2015 frem til 2. kvartal 2017, og opdateres hvert kvartal.


Målingen kan ses her. 

A-dagpenge: Ændringer i data som følge af dagpengereformens ikrafttræden d. 1. juli 2017

Dagpenge

Med dagpengereformens ikrafttræden 1. juli 2017 overgår dagpengemålingerne på Jobindsats.dk til en ny datakilde (FLEUR). Periodiseringen af mdr. i jobindsats.dk overgår også fra ”skæve kalendermdr." (typisk fra den 20. til den 20. i to på hinanden følgende mdr.) til kalendermdr. Dette skift sker også for kalendermdr. tilbage i tid (til 2004). Det betyder, at ledigheden for historiske mdr ændrer sig. I nogle mdr. vil den historiske ledighed) således stige og i andre mdr. falde som følge heraf Figuren anskueliggør denne forskel. Opgørelserne af dagpengemodtagerne på jobindsats svarer til Danmarks Statistiks opgørelsen af den officielle ledighedsstatistik pr. juli 2017. Læs mere her.

 

Flygtninge og familiesammenførtes beskæftigelse

På Jobindsats.dk kan man nu følge antal og andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i en given periode.

Målingen ”Andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse” viser bl.a. andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i ustøttet lønmodtagerbeskæftigelse på månedsbasis uanset omfanget af beskæftigelse i den pågældende måned.

Målingerne bliver opdateret månedligt og kan fordeles på bl.a. alder, nationalitet og år for udstedelse af CPR-nummer. Se mere her