5. oktober 2017


Øvrige målinger for A-dagpenge er opdateret frem til juni 2017

Målingerne Antal forløb fordelt på varighed, Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden og Antal og varighed af afsluttede forløb er for a-dagpengemodtagere blevet opdateret med data til og med juni 2017

I forbindelse med denne opdatering har STAR implementeret en række ændringer i dagpengemålingerne som følge af dagpengereformens ikrafttræden 1. juli 2017. Ændringerne i Jobindsats.dk svarer til de ændringer som Danmarks Statistik har foretaget i forbindelse med offentliggørelsen af den officielle ledighedsstatistik, jf. nedenfor. Det er STAR som leverer data til Danmarks Statistiks ledighedsstatistik.

Med denne opdatering af data drejer det sig om en ny periodisering, hvor målingerne går fra at afspejle 4 hhv. 5 ugers dagpengeperioder til at afspejle kalendermånedlige dagpengeperioder.

Dette skift i periodisering er sket i konsekvens af, at a-kasserne pr. 1. juli 2017 er overgået til at udbetale a-dagpenge efter et kalendermånedligt princip. En dagpengemåned følger således fra 1. juli 2017 kalendermånederne. Tidligere fulgte a-kassernes udbetaling af a-dagpenge et ugeprincip, således at en dagpengemåned havde en varighed af enten 4 eller 5 uger og typisk forløb fra d. 20. i en måned til den 19 i den efterfølgende måned (en forskudt kalendermåned så at sige).

Hele tidsserien (januar 2004 – juli 2017) for målingerne er med denne offentliggørelse opgjort efter kalendermånedsprincippet, således at de tidligere RAM-perioder (januar 2004 – juni 2017) er konverteret til nye kalendermåneder; perioder fra og med juli 2017 og fremefter indberettes som nævnt i sig selv efter kalendermånedsprincippet. Dette er sket for at gøre data sammenlignelige over tid. Konverteringen af RAM-perioder til kalenderperioder er sket efter samme principper og beregningsregler som Danmarks Statistik har anvendt i forbindelse med offentliggørelsen af den registerbaserede ledighedsstatistik for juli 2017 og for tidligere perioder.

Dette skift i målingernes periodisering og den heraf følgende genberegning af data på kalendermåneder fremfor som tidligere RAM-perioder betyder, at data for historiske perioder måneder vil ændre sig. Målingernes niveauer vil således i nogle måneder (historiske) stige og i andre måneder falde som følge af forskydningerne af uger/delingen af uger mellem de nye kalendermåneder.

Det skal i forbindelse med denne opdatering i øvrigt bemærkes, at der i målingernes fordelingsvariabel "Ledighedstype" kun er data for "Ledighed og aktivering (bruttoledighed)". Såfremt der under "Ledighedstype" alene vælges "Ledighed" fremkommer der en besked i anmærkningerne om, at der ikke foreligger data for "Ledighed". Fremadrettet vil målingerne kun blive opgjort med "Ledighed og aktivering (bruttoledighed)", men det er af tekniske årsager pt. ikke muligt helt at fjerne fordelingsvariablen "Ledighedstype" fra målingernes valgmenu. Når dette sker skal man ikke længere vælge mellem "Ledighed og aktivering (bruttoledighed)" eller "Ledighed". Fra det tidspunkt vil der altid kun blive vist bruttoledigheden.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at målingerne ved næste planlagte opdatering af data (dvs. data for juli 2017) på samme vis som a-dagpengemålingen vedr. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner vil indeholder en ny datakilde (FLEUR) samt at karantænetimer fra og med 1. juli 2017 tæller med i opgørelsen af ledighed.