29. september 2017


A-dagpenge (fuldtidspersoner) er opdateret frem til juli 2017

Målingerne Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner samt Antal personer og forløb er blevet opdateret med data til og med juli 2017 for a-dagpengemodtagere

I forbindelse med denne opdatering har STAR implementeret en række ændringer i dagpengemålingerne som følge af dagpengereformens ikrafttræden 1. juli 2017. Ændringerne i Jobindsats.dk svarer til de ændringer som Danmarks Statistik har foretaget i forbindelse med offentliggørelsen af den officielle ledighedsstatistik, jf. nedenfor. Det er STAR som leverer data til Danmarks Statistiks ledighedsstatistik.
Det drejer sig om følgende ændringer:

1. Skift af datakilde: Fra RAM til FLEUR
For at kunne håndtere den nye periodisering af dagpengeperioderne har STAR i samarbejde med landets a-kasser udviklet en ny indberetningsform og i forlængelse heraf et ledighedsregister. Det nye ledighedsregister kaldes FLEUR (Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtagere UdbetalingsRegister), som afløser det hidtidige ledighedsregister RAM (Register for Arbejdsmarkedet). Den nye FLEUR-indberetningsform er taget i brug pr. 1. juli 2017, hvorfor opgørelsen af perioder fra og med juli 2017 og fremefter sker med det FLEUR som datakilde. Perioder før juli 2017 anvender fortsat RAM som datakilde.

2. Ny periodisering: Fra 4 hhv. 5 ugers dagpengeperioder til kalendermånedlige dagpengeperioder
Pr. 1. juli 2017 overgår a-kassernes udbetaling af a-dagpenge til at ske efter et kalendermånedligt princip. En dagpengemåned følger således fra 1. juli 2017 kalendermånederne. Tidligere fulgte a-kassernes udbetaling af a-dagpenge et ugeprincip, således at en dagpengemåned havde en varighed af enten 4 eller 5 uger og typisk forløb fra d. 20. i en måned til den 19 i den efterfølgende måned (en forskudt kalendermåned så at sige).
Hele tidsserien (januar 2004 – juli 2017) for målingerne er med denne offentliggørelse opgjort efter kalendermånedsprincippet, således at de tidligere RAM-perioder (januar 2004 – juni 2017) er konverteret til nye kalendermåneder; perioder fra og med juli 2017 og fremefter indberettes som nævnt i sig selv efter kalendermånedsprincippet. Dette for at gøre data sammenlignelige over tid. Konverteringen af RAM-perioder til kalenderperioder er sket efter samme principper og beregningsregler som Danmarks Statistik har anvendt i forbindelse med offentliggørelsen af den registerbaserede ledighedsstatistik for juli 2017 og for tidligere perioder.
Dette skift i målingernes periodisering og den heraf følgende genberegning af ledigheden på kalendermåneder fremfor som tidligere RAM-perioder betyder, at ledigheden for historiske ledighedsperioder måneder vil ændre sig. Ledighedsniveauet vil således i nogle måneder (historiske) stige og i andre måneder falde som følge af forskydningerne af uger/delingen af uger mellem de nye kalendermåneder. Karantænetimer indgår i ledighedsopgørelsen.
Den nye FLEUR-indberetningsform og det nye FLEUR-register omfatter i modsætning til det hidtidigt anvendte RAM-register også data om de karantænetimer ledige a-kassemedlemmer måtte have afviklet indenfor en dagpengeperiode (en givet kalendermåned). Disse karantænetimer, hvor personen fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet, indgår efter den 1. juli 2017 i målingernes opgørelse af ledighed. For så vidt angår juli 2017 drejer dette sig om ca. 500 fuldtidspersoner, som altså fra og med juli 2017 tæller med i målingerne (og Danmarks statistiks ledighedsopgørelse), men som tidligere (ved en anvendelse af RAM som datakilde) ikke ville være blevet talt med.

Det skal i forbindelse med denne opdatering i øvrigt bemærkes, at der i målingernes fordelingsvariabel "Ledighedstype" kun er data for "Ledighed og aktivering (bruttoledighed)". Såfremt der under "Ledighedstype" alene vælges "Ledighed" fremkommer der en besked i anmærkningerne om, at der ikke foreligger data for "Ledighed". Fremadrettet vil målingerne kun blive opgjort med "Ledighed og aktivering (bruttoledighed)", men det er af tekniske årsager pt. ikke muligt helt at fjerne fordelingsvariablen "Ledighedstype" fra målingernes valgmenu. Når dette sker skal man ikke længere vælge mellem "Ledighed og aktivering (bruttoledighed)" eller "Ledighed". Fra det tidspunkt vil der altid kun blive vist bruttoledigheden.

A-dagpengemålingerne Antal forløb fordelt på varighed, Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden og Antal og varighed af afsluttede forløb forventes opdateret med data frem til og med juli 2017 fredag d. 29. september 2017. Disse målinger vil da være behandlet og revideret efter ovenstående principper.