10. august 2017


Målingen over antal lønmodtagere efter bopæl og efter arbejdssted er opdateret frem til juni 2017

Målingen over antal lønmodtagere er blevet opdateret med tal frem til juni 2017. Målingerne kan findes under fanebladet ”Temaer” og ”Ledigheds- og jobindikatorer”.

Med den forrige opdatering af målingerne blev der foretaget en mindre ændring af den bagvedliggende opgørelsesmetode. Ændringen skyldes, at der ved årsskiftet er sket ændringer i arbejdsgivernes adgang til indberetning af arbejdstid via e-indkomst. Der er således indført et nyt afkrydsningsfelt i eIndkomst vedr. ukontrollabelt arbejde. Der er tale om ukontrollabelt arbejde i situationer, hvor en arbejdsgiver ikke kender det antal timer, der er brugt til at udføre arbejdet, fx hvis den ansatte er fisker, taxichauffør eller provisionslønnet sælger.

Det nye felt har givet en større præcision i forhold til, hvornår der forekommer ukontrollabelt arbejde. Tidligere er det ukontrollable arbejde blevet markeret i eIndkomst-indberetningerne ved angivelse af et antal 9-taller i timefeltet, og STAR har hidtil antaget, at der i disse situationer var tale om fuldtidsbeskæftigelse, dog max 160,33 timer månedligt. Ved afkrydsning i feltet ukontrollabelt arbejde anvender STAR nu de indberettede ATP-indbetalinger som registreret i eIndkomst til at opgøre antal beskæftigede timer og dermed i opgørelsen af antal fuldtidsbeskæftigelse.

For at sikre en konsistent tidsserie anvendes de indberettede ATP-indbetalinger også ved ukontrollabelt arbejde i perioden før januar 2017.

Ændringen har betydet en mindre nedjustering af tidligere offentliggjorte niveauer for fuldtidsbeskæftigelsen, der typisk ligger 1-2 procentpoint lavere pr. måned.

STAR har ved samme lejlighed skiftet datakilde og er overgået fra de hidtidige månedlige eIndkomstopgørelser (DetailCor) fra SKAT til daglige eIndkomstleverancer.

Skiftet af datakilde har ikke påvirket målingens niveauer nævneværdigt.

 

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.  


Antal lønmodtagere efter bopæl