10. maj 2017


Ledighedsindikator: Virksomheder og personer berørt af afskedigelser af større omfang (varslinger). Data frem til april 2017

Antal virksomheder og personer omfattet af afskedigelser af større omfang (varslinger) er nu opdateret til og med april 2017. Målingen kan findes under venstremenupunktet "Ledighedsindikatorer".
Data opdateres månedligt. Månedlige opdateringer sikre mere aktuelle opgørelser af udviklingen i antal varslingssager og personer omfattet heraf. Da varslingssager for de seneste måneder ikke altid vil være færdigforhandlede, vil de seneste offentliggjorte månedsdata dog være mere foreløbige end kvartalsdata. Varslingsdata forventes offentliggjort omkring 8-10 hverdage efter månedens afslutning.

Varslinger omfatter afskedigelser af større omfang på baggrund af virksomhedernes indberetninger til landets fire beskæftigelsesregioner, jf. lov nr 414 af 1.6.1994.

En række forudsætninger skal være opfyldt for, at en given afskedigelsessag indgår i datamaterialet: Virksomhederne skal af grunde, som ikke kan tilregnes lønmodtageren selv, foretage afskedigelser af et givet omfang. Afskedigelser der indgår i materialet skal omfatte:

* mindst 10 personer i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og færre end 100
lønmodtagere, eller
* mindst 10 pct. af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100
og under 300 lønmodtagere, eller
* mindst 30 medarbejdere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.

Data er baseret på beskæftigelsesregionernes (før 2007 AF-regionernes) indberetninger vedr. varslingssager til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Data viser antal virksomheder samt antal personer omfattet af varslingssager.

Data kan fordeles på:

  • geografisk område (beskæftigelsesregioner samt kommuner og jobcentre opgjort efter virksomhedernes geografiske placering),
  • varslingsårsager (indskrænkning eller lukning af virksomhed),
  • varslingsomfang (over eller under 50 % af virksomhedens arbejdsstyrke, der berøres af varslingen)
  • virksomhedsstørrelse (opdelt på forskellige intervaller).

De indberettede varslingsdata behandles efter nedenstående principper:

Dato for beskæftigelsesregionernes modtagelse af sager afgør, hvilken periode en given sag henføres til. Dette sker for at give et så aktuelt billede af situationen som muligt. I de seneste måneder/kvartaler indgår der derfor varslingssager, som endnu ikke er færdigbehandlede i regionerne.

Arbejdsstedets geografiske beliggenhed bestemmer, hvilken beskæftigelsesregion/kommune en given sag henføres til. I tilfælde af, at varslingssagen meddeles af større virksomheder/koncerner med flere af hinanden uafhængige produktionsenheder, er det den lokale produktionsenheds geografiske placering, hvor afskedigelserne rent faktisk finder sted, som afgør, hvilken beskæftigelsesregion og jobcenter, varslingssagen henregnes til. Såfremt der ikke er angivet en geografisk placering tages der udgangspunkt i den (del af) virksomheden som har forestået indberetningen til myndighederne.

Antal faktisk afskedigede personer (hvis dette kendes på indberetningstidspunktet) bestemmer, hvor mange personer en given sag bidrager med i forhold til det samlede antal varslede personer i statistikken. I tilfælde af, at en sag er så ”ny”, at det faktiske antal afskedigede personer endnu ikke kendes (sagen er stadig under behandling), anvendes det varslede antal afskedigede personer i statistikken. Når det faktisk antal afskedigede personer kendes ajourføres datagrundlaget for målingerne hermed.

Det er muligt at foretage en fordeling af sager henholdsvis personer på branche og sektor. Fordelingen på branche og sektor sker på baggrund af det Cvr. og p.nr. som er tilknyttet den indberettende virksomhed. Der kan fordeles på 10 hovedbrancher. Den såkaldt DB07-klassifikation er i denne forbindelse anvendt som brancheklassifikation.

Data i 2004 kan ikke fordeles på beskæftigelsesregioner samt kommuner og jobcentre, men kun på hele landet.

Data kan opgøres for måneder, kvartaler, år-til-dato, år samt rullende år. Data opdateres månedsvist. Første periode, der ligger data for er 1. kvt. 2004. På månedsnivau er data tilgængelige fra januar måned 2007.Link til Varslinger