9. maj 2017


Ministermålingen "Unge på ydelse, som begynder i uddannelse" er opdateret til og med december 2016.

 

Ministermålingen "Unge på ydelse som begynder på uddannelse" er opdateret med data for december 2016.

BEMÆRK:

Danskuddannelse til flygtninge og indvandrer har hidtil været opgjort som ukendte forløb under Vejledning og Opkvalificering. Fra august 2016 er danskuddannelse opgjort som ordinær uddannelse.

 Ændringen har bl.a. betydning for målingen ”Unge på ydelse som begynder på uddannelse”, der følger det beskæftigelsespolitiske mål ”Flere unge skal have en uddannelse”. I målingen indgår ordinær uddannelse (som led i uddannelsesaktivering) som afgang til uddannelse (Se Info om målingen). Den nye opgørelse af danskuddannelse som ordinær uddannelse medfører historisk korrektioner i antallet af ydelsesmodtagere, der afgår til uddannelse. 

Ændringen påvirker primært kontanthjælpsmodtagere og i mindre grad modtagere af dagpenge og uddannelseshjælp.

Målingen ”Unge på ydelse som begynder på uddannelse” indgår  i nøgletal for beskæftigelsesindsatsen (Benchmarking-rapporten).

Om målingen:

Ministermålingen opgør modtagere under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og arbejdsmarkeds-/særlig uddannelsesydelse, som begynder i uddannelse og beskæftigelse.

Med påbegyndelse af uddannelse menes, at ydelsesmodtagerne i den valgte måned påbegynder uddannelse (med eller uden samtidig forsørgelsesydelse) i den pågældende måned eller kalendermåneden før ved at opfylde en af følgende betingelser:

1) De starter i et lærlingeforløb (pba. registreringer i Uni-C databasen)

2) De påbegynder modtagelse af SU (pba. DREAM)

3) De kommer i ordinær uddannelse som led i uddannelsesaktivering (pba. ordinær uddannelse indberettet til Arbejdsmarkedsstyrelsen)

4) De kommer i ordinær uddannelse (pba. ordinær uddannelse registreret i Uni-C’s uddannelsesdatabase)

5) De påbegynder anden form for uddannelse (pba. af registrering af øvrig uddannelse indberettet til Arbejdsmarkedsstyrelsen + øvrig uddannelse registreret i Uni-C’s uddannelsesdatabase)

Påbegyndelse af uddannelse registreres ikke som afgang, hvis ydelsesmodtageren allerede er i uddannelse.

Herudover vises afgangen til beskæftigelse

6) De kommer i beskæftigelse med en beskæftigelsesgrad på minimum 0,1 - svarende til 3,7 timer om ugen (pba. e-indkomstdata)

En registrering af en af de 6 nævnte forhold af 1 dags varighed eller mere tæller som afgang. Uddannelsesaktivitet (som fx brobygningsforløb), som ikke findes i Uni-C’ uddannelsesdatabase eller ikke er indberettet til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kan ikke registreres i målingen som afgang.

Ophør af ydelse, hvor ingen af de seks afgangskriterier indtræffer senest i kalendermåneden efter ydelsesophør, tæller ikke som afgang fra ydelsen.

Samme person kan maksimalt tælle som én fuldtidsperson indenfor samme virksomhed/CVR-nummer i den valgte periode. Såfremt en person har lønindberetninger fra flere forskellige virksomheder/CVR-numre i samme periode, kan samme person godt tælle mere end én fuldtidsperson indenfor den valgte periode givet det samlede antal timer på disse virksomheder overstiger 160,33 timer/månedligt.

Område er opgjort ud fra arbejdsstedets geografiske placering (og altså ikke efter lønmodtagerens bopæl). Når data fordeles på område, angives således hvor mange lønmodtagere som defineret ovenfor, der i den valgte periode har haft arbejde/lønindkomst fra en virksomhed i det/de valgte områder.

For en række virksomheder er det ikke muligt ud fra de indberettede oplysninger i eIndkomst at fastlægge arbejdsstedets geografiske placering. Lønmodtagere med lønindkomst fra disse virksomheder er placeret under kategorien ”Uoplyst” i fordelingsvariablen Område.

Fordelingen på på Bopæl i Danmark og Uden bopæl i Danmark angiver, hvor lønmodtagerne har registreret bopælsadresse, jf. registreringerne i CPR registeret. Personer uden registreret bopæl i Danmark, men som har lønindkomst i Danmark opgøres som personer uden bopæl i Danmark. Bopæl i Danmark hhv. uden for Danmark opgøres på grundlag af den registrerede bopælsstatus primo måneden. I månedsopgørelser kan samme person således kun have én bopælsstatus - enten i eller uden for Danmark. I kvartals-/årsopgørelser kan samme person have mere end én bopælsstatus, såfremt personen i den valgte periode både har boet i og uden for Danmark.

Data er opgjort fra og med januar 2008 og målingen opdateres månedligt.

Der arbejdes på at supplere målingen med tal for år-til-dato ved en af de fremtidige opdateringer.

For yderligere information om målingen se info om måling.

Unge på ydelse som begynder i uddannelse