A-dagpenge – Antal rådighedssanktioner


 
 

Hvad viser målingen?

Måling 1: Antal sanktioner i alt

Målingen viser, hvor mange rådighedssanktioner a-kasserne har givet dagpengemodtagere, på baggrund af hændelser i jobcentrene og a-kasserne, inden for den valgte periode.

Måling 2: Antal sanktioner fordelt på type

Målingen viser det samlede antal rådighedssanktioner givet til dagpengemodtagere inden for den valgte periode på baggrund af hændelser i jobcentrene og a-kasserne fordelt på sanktionstype.  


Måling 3: Andel sanktionerede ledige

Målingen viser andelen af ledighedsberørte dagpengemodtagere inden for den valgte periode, der har modtaget en sanktion.


Måling 4: Gnsn. antal sanktioner pr. sanktioneret ledig

Målingen viser det gennemsnitlige antal sanktioner pr. sanktioneret dagpengemodtager inden for den valgte periode.

  
Hvordan er målingen beregnet?
Måling 1: Antal sanktioner i alt

Målingen viser, det samlede antal rådighedssanktioner, som a-kasserne har givet til dagpengemodtagere på baggrund af hændelser i enten jobcentrene eller a-kasserne inden for den valgte periode. Fra 1. januar 2008 er sanktioner, der gives på baggrund af hændelser i a-kasserne, med i opgørelsen.


Sanktionerne, der gives på baggrund af hændelser i jobcentret, udløses af en række såkaldte ”underretningspligtige hændelser”, som jobcenterene elektronisk fremsender til a-kasserne på baggrund af hændelser i jobcentrene, som jobcenteret vurderer skal rejses som en rådighedssag. De underretningspligtige hændelser kan være: Ikke mødt til aktivitet i jobcentret, ikke medvirket/overholdt jobplan, ikke mødt hos arbejdsgiver, ønskede ikke arbejdet. Underretninger for hændelsen "Manglende oplysninger om CV" er ikke medtaget i opgørelsen. 


Sanktioner, der gives på baggrund af hændelser i a-kasserne, indberetter a-kasserne via a-kassernes beskæftigelsesindsats, når en ledig har deltaget i et forløb i a-kassen, det kan være: CV-samtaler, rådighedssamtaler, henvisninger eller pålagt jobsøgning.


Der er som følge af ovenstående databrud mellem 2007 og 2008, hvor data frem til og med 2007 alene indeholder sanktioner på baggrund af hændelser i jobcentrene, men uden sanktioner givet som følge af manglende oplysninger i CV’et. Fra 2008 indeholder data sanktioner på baggrund af hændelser i både jobcentre og a-kasser, inklusiv sanktioner på baggrund af at CV’et ikke blev godkendt eller udeblivelse fra CV-samtale. I perioden 2004 til 2007 er CV sanktioner således ikke med i opgørelsen. 


På grund af fejl i det fælles datagrundlag i forbindelse med afsendelse af negative underretningspligtige hændelser fra jobcentrene til a-kasserne i perioden fra medio november 2012 til medio marts 2013, har a-kasserne i denne periode fået tilsendt færre underretninger om hændelser og dermed givet færre sanktioner end normalt. Fejlene vedrører underretningerne ved dagpengemodtageres afslag/ophør mv. i forbindelse med tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Sanktionen for afslag/ophør mv. i forbindelse med tilbud vil typisk være en afgørelse om selvforskyldt ledighed i form af udelukkelse fra ret til dagpenge i 3 uger (sanktionstype c: karantæne) eller udelukkelse fra ret til dagpenge, indtil der er opfyldt et arbejdskrav (sanktionstype  e: gentagelsesvirkning – mistet dagpengeret pga. 2 gange selvforskyldt ledighed inden for 12 måneder).

 

Antallet af disse to sanktionstyper er derfor i 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 på et lavere niveau end normalt, ligesom det samlede antal sanktioner, der er afgivet i de to kvartaler vil være lidt lavere end ellers. Tallene for de øvrige sanktionstyper ses ikke at være påvirket af de omtalte dataudvekslingsproblemer i de to nævnte kvartaler.

 

Måling 2: Antal sanktioner fordelt på type
Målingen viser det samlede antal rådighedssanktioner fordelt på sanktionstype, som a-kasserne har givet til dagpengemodtagere på baggrund af hændelser i enten jobcentrene eller a-kasserne inden for den valgte periode.

Der fordeles på følgende seks forskellige typer af sanktioner:

a)     Står til rådighed efter udeblivelse (der udelukkes fra a-dagpenge for én dag, nemlig udeblivelsesdagen).

b)     Udelukkelse i en periode (der udelukkes fra a-dagpenge i to eller flere dage som følge af en udeblivelse).

c)     Karantæne (der udelukkes fra a-dagpenge i tre uger som følge af selvforskyldt ledighed).

d)     Udelukkelse i en periode + karantæne (der udelukkes i én, to eller flere dage fra a-dagpenge som følge af udeblivelse samt karantæne for selvforskyldt ledighed).

e)     Gentagelsesvirkning (arbejdskrav) (tab af a-dagpenge samt pålæggelse af arbejdskrav som følge af gentagen selvforskyldt ledighed).

f)      Andre (arbejdskrav) (tab af a-dagpenge indtil en given rådighedshindring er fjernet eller tab af a-dagpenge samt pålæggelse af arbejdskrav som følge af generel manglende rådighed).

 

Det bemærkes, at der med virkning fra 5. marts 2012 skete en regelændring, som medfører et fald i sanktionstype d) fra dette tidspunkt.


Før ændringen var reglen, at et medlem, der ved udeblivelse fra en samtale eller aktivitet uden gyldig grund inden for 12 måneder efter en tidligere udeblivelse, var selvforskyldt ledig, og derfor både skulle udelukkes for dagpenge i en eller flere dage som følge af udeblivelsen og have en karantæne.


Som led i forenklingen af beskæftigelsesindsatsen blev sanktionerne for udeblivelser fra samtaler og aktiviteter forenklet. Ændringen betyder, at de ledige ikke mere får en skærpet sanktion i form af karantæne ved 2. gangs udeblivelser, men i stedet altid får samme sanktion ved en udeblivelse, nemlig at den ledige ikke kan få dagpenge fra udeblivelsen, og indtil den ledige har henvendt sig om udeblivelsen igen. Udeblivelser vil således efter 5. marts 2012 altid blive sanktioneret efter sanktionstype a) eller b). 


Måling 3: Andel sanktionerede ledige

Målingen opgør det samlede antal dagpengemodtagere, der i den valgte periode har modtaget en rådighedssanktion på baggrund af hændelser i enten jobcentrene eller a-kasserne i forhold til det samlede antal berørte dagpengemodtagere i samme periode. 


Nogle ledige sanktioneres ikke i løbet af deres ledighedsperiode, mens andre modtager én eller flere rådighedssanktioner. Denne måling belyser, hvor mange (unikke) personer, der har modtaget en rådighedssanktion inden for den valgte periode. Opgørelsen viser den procentdel af det samlede antal ledighedsberørte dagpengemodtagere, der har modtaget en rådighedssanktion inden for den valgte periode. 


Måling 4: Gnsn. antal sanktioner pr. sanktioneret ledig

Målingen viser, hvor mange rådighedssanktioner på baggrund af hændelser i enten jobcentrene eller a-kasserne, der gennemsnitligt er blevet givet inden for den valgte periode til dagpengemodtagere med en sanktion.


Nogle ledige sanktioneres ikke i løbet af deres ledighedsperiode, mens andre modtager en eller flere rådighedssanktioner. Denne måling belyser, hvor mange sanktioner, der inden for den valgte periode gennemsnitligt bliver givet til den del af de ledige, der modtager en sanktion.  
 

 
Hvad kan målingen fordeles på?
Målingen skal fordeles på geografisk område og periode. Derudover kan målingen fordeles på køn, alder, herkomst og a-kasse.


Fordelingsvariable - standardbeskrivelser


Hvor kommer data fra?
Data kommer fra AMANDA, registret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM) samt a-kassernes beskæftigelsesindsats (RAM-BI). 

Hvor ofte kommer der nye tal?
Målingen opdateres kvartalsvist. Af infoboksen ved siden af målingen fremgår, hvornår målingen sidst blev opdateret, og hvornår den næste opdatering forventes. 
 
Flere spørgsmål?

Kontakt

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72A, 2300 København S, telefon 72 14 20 00, Viden og Analyse/ e-mail jobindsats@star.dk