Drift

På grund af vedligeholdelse, vil driften af Jobindsats.dk være ustabil fra kl. 17:00-23:00 d. 12.09.2019.

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager

En ny måling på Jobindsats, viser det samlede antal kommunale afgørelser i førtidspensionssager, dvs. både tilkendelser og afslag.

Målingen er den først der offentliggøres efter, at kommunernes indberetninger af afgørelser i førtidspensionssager er flyttet fra Ankestyrelsen til STAR. Målingen viderefører dermed førtidspensionsstatistikken, der tidligere lå på Ankestyrelsens hjemmeside.

 

Se målingen her: Kommunale afgørelser i førtidspensionssager

Nye målinger på antal personer under ordningerne for voksenlærlinge og jobrotation

Målinger for aktivitet på de to tilskudsordninger er nu tilgængelige og opdateret til august 2019

Både jobrotation og voksenlærlingeordningen har tidligere kunne delvist opgøres under aktiveringsmålingerne for de enkelte ydelser. Imidlertid gav dette ikke det fulde overblik over antallet af personer under de to ordning, hvorfor målingerne blev dog fjernet fra tilbudsviften i januar 2018. Efter omfattende dataarbejde er ordningerne nu tilgængelige som selvstændige målinger.

Målingerne er at finde i kategorien Tilskudsordninger under fanen Temaer.

Antal personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus

Målingen Antal personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus er nu opdateret med data frem til maj 2019.

 

Målingen har ikke været opdateret siden medio 2017, hvor a-kasserne overgik til det kalendermånedsbaserede ledighedsregister FLEUR/Tællerdata, som en del af it-implementeringen af dagpengereformen fra 2017. I forbindelse med overgangen er opgørelsen blevet tilpasset de nye datakilder.

 

Opgørelsesmetoden for antallet af personer med opbrugt dagpengeret er den samme som før 1. juli 2017. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i de personer, der har en sidste dag i dagpengeperioden i en given måned og som har et forbrug af dagpenge eller andre anciennitets forbrugende ydelser i samme måned. Fra denne population fratrækkes personer der f.eks. falder pga. alder eller efterfølgende modtager efterløn.

 

For de personer, der afslutter deres dagpengeperiode med løntilskud, sygedagpenge eller feriedagpenge, har a-kasserne ikke nødvendigvis oplysninger herom, derfor suppleres der med disse oplysninger.

 

Målingen viser arbejdsmarkedsstatus for de personer, der har opbrugt deres dagpengeret i samme måned, som dagpengeophøret, samt 3, 6, 9, 23, 15, 18 21 og 24 måneder efter dagpengeophøret. Arbejdsmarkedsstatus opgøres i følgende kategorier:

  • Lønmodtager.
  • Særlig uddannelsesydelse.
  • Kontanthjælp/uddannelseshjælp.
  • Efterløn m.m.
  • Dagpenge/genoptjent dagpengeret.
  • Udvandret
  • Hverken ydelse eller lønindkomst.

Målingen opgøres månedsvis

For mere information, se ”Info om måling” her.

Se målingen her: Antal personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus