Drift

På grund af vedligeholdelse, vil driften af Jobindsats.dk være ustabil fra kl. 17:00-23:00 d. 12.09.2019.

Ydelser

Her kan du finde centrale tal om modtagere af den ydelse, som du gerne vil vide mere om. Fælles for ydelserne er, at de bliver udbetalt til personer i den erhvervsaktive alder, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

I databanken kan du også finde målinger om ministerens udmeldte mål for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Du skal gå ind i databanken via den ydelse, som du gerne vil finde oplysninger om.

Arbejdsmarked

Under Arbejdsmarkedsfanen kan du finde centrale tal om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder job og ledighedsindikatorer så som lønmodtagerbeskæftigelsen, antal ledige stillinger og antallet af varslinger, samt arbejdskraftreserven. Du kan også finde en række målinger der viser antallet af udenlandske arbejdere i DK.

Temaer

Her kan du finde centrale tal om specifikke temaer i beskæftigelsespolitikken. Fælles for temaerne er, at de udspringer af beskæftigelsespolitikken. Temaerne er forankret i ydelser, der bliver udbetalt til personer knyttet til arbejdsmarkedet, som er uden arbejde i kortere eller længere tid.

Du skal gå ind i databanken via det tema, som du gerne vil finde oplysninger om.

Benchmark

Her kan du finde rapporter med nøgletal om ministerens beskæftigelsespolitiske mål og reformerne på beskæftigelsesområdet.

Nøgletalsrapporterne samler ministerens mål samt sigtelinjer og implementeringsindikatorer i en rapport til brug for kommunernes opfølgning. 

Antal personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus

Målingen Antal personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus er nu opdateret med data frem til maj 2019.

 

Målingen har ikke været opdateret siden medio 2017, hvor a-kasserne overgik til det kalendermånedsbaserede ledighedsregister FLEUR/Tællerdata, som en del af it-implementeringen af dagpengereformen fra 2017. I forbindelse med overgangen er opgørelsen blevet tilpasset de nye datakilder.

 

Opgørelsesmetoden for antallet af personer med opbrugt dagpengeret er den samme som før 1. juli 2017. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i de personer, der har en sidste dag i dagpengeperioden i en given måned og som har et forbrug af dagpenge eller andre anciennitets forbrugende ydelser i samme måned. Fra denne population fratrækkes personer der f.eks. falder pga. alder eller efterfølgende modtager efterløn.

 

For de personer, der afslutter deres dagpengeperiode med løntilskud, sygedagpenge eller feriedagpenge, har a-kasserne ikke nødvendigvis oplysninger herom, derfor suppleres der med disse oplysninger.

 

Målingen viser arbejdsmarkedsstatus for de personer, der har opbrugt deres dagpengeret i samme måned, som dagpengeophøret, samt 3, 6, 9, 23, 15, 18 21 og 24 måneder efter dagpengeophøret. Arbejdsmarkedsstatus opgøres i følgende kategorier:

  • Lønmodtager.
  • Særlig uddannelsesydelse.
  • Kontanthjælp/uddannelseshjælp.
  • Efterløn m.m.
  • Dagpenge/genoptjent dagpengeret.
  • Udvandret
  • Hverken ydelse eller lønindkomst.

Målingen opgøres månedsvis

For mere information, se ”Info om måling” her.

Se målingen her: Antal personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus

Jobindsats App

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en app til smartphone og tablet, hvorfra det er muligt at finde centrale tal på beskæftigelsesområdet. Appen er et supplement til Jobindsats.dk

 

Jobindsats App kan downloades til iOS- og Android-enheder via henholdsvis AppStore og GooglePlay. Læs mere her

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ønsker med Jobindsats App’en at give brugerne lettere adgang til centrale nøgletal på beskæftigelsesområdet for at skabe øget fokus på dem og understøtte, at aktørerne på beskæftigelsesområdet i højere grad kan tage udgangspunkt i de samme nøgletal.

 

Jobindsats App’en indeholder i første omgang kun rapporten "Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen", som kan findes her på Jobindsats.dk. Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen er den rapport, der følger op på, hvordan kommunerne klarer sig i forhold til de senere års reformer på beskæftigelsesområdet. Som supplement til rapporterne fra Jobindsats.dk er det via appen også muligt at få et indblik i jobcentrenes indbyrdes rangering og sammenligne sig med andre kommuner.

 

Styrelsen arbejder lige nu på at videreudvikle appen, så der i 2019 kommer flere centrale nøgletal, der er afgørende i opfølgningen på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet.

 

Man vil fortsat også via sin PC kunne finde alt indhold på Jobindsats.dk og styrelsens øvrige hjemmesider.

 

Download appen

Jobindsats App’en er naturligvis gratis og kan findes i App Store (iOS-enheder) eller GooglePlay (Android-enheder) ved at søge efter ”Jobindsats” eller ved at benytte følgende link på din smartphone eller tablet:

 

Fire målinger for ministerens mål 2019

Fire målinger for ministerens mål 2019

De fire målinger opgør 1) andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ud af befolkningen (16-66 år) (læs mere her) 2) antal forgæves rekrutteringer i RAR-områderne i forhold til antallet et år tidligere (læs mere her) 3) andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (læs mere her) og 4) andel personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som i den valgte eller en af de to efterfølgende måneder kommer i ustøttet beskæftigelse eller skifter visitationskategori fra aktivitetsparat til uddannelsesparat eller jobparat. (læs mere her). En femte måling vil blive føjet til omkring ultimo 2. kvartal.

 

Figuren viser den fjerde af de nævnte målinger. Du kan tilgå de fire målinger her