Andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse

Hvad viser målingen?
Måling 1: Antal 18-66 årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Målingen opgør antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som:
• har fået et opholdsgrundlag (førstegangsafgørelse) som flygtninge og familiesammenført til flygtning fra 2004 og fremefter og som
• i den valgte periode er i den erhvervsaktive alder (18-66 år)
• og som har registreret bopæl i Danmark ultimo den valgte periode

Måling 2: Antal 18-66 årige beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden
Målingen opgør antal personer fra populationen i ”Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i perioden”, der har haft ustøttet beskæftigelse i den valgte måned (uanset omfang).

Måling 3: Andel 18-66 årige beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden, pct. (ministermål)
Målingen opgør antallet af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (måling 2) i forhold til det samlede antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (måling 1). Målingen opgør således, hvor stor en andel af alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er i beskæftigelse i den valgte periode ud fra de anvendte definitioner af beskæftigelse.

Måling 4: Antal 18-66 årige beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (min.190 timer i kvartalet)
Målingen opgør antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (måling 1), der har opnået mindst 190 timers ustøttet beskæftigelse i den valgte tremåneders periode, dvs. den valgte måned og de to forudgående måneder.

Måling 5: Andel 18-66 årige beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (min.190 timer i kvartalet)
Målingen opgør antallet af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (måling 4) i forhold til det samlede antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (måling 1). Målingen opgør således, hvor stor en andel af alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er i beskæftigelse i den valgte periode ud fra de anvendte definitioner af beskæftigelse.

Hvordan er målingen beregnet?
Måling 1: Antal 18-66 årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Målingen opgør antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (unikke personer) i den erhvervsaktive alder, som har fået opholdsgrundlag (førstegangsafgørelse) fra 2004 og frem.

Populationen omfatter personer, der i den valgte periode opfylder alle nedenstående betingelser:
- de har fået udstedt et opholdsgrundlag (førstegangsafgørelse) fra 2004 og frem
som enten flygtning (kategorierne ”flygtningestatus” og ”andet grundlag”) eller familiesammenført til flygtning (familiesammenførte ægtefæller/registrerede partnere og faste samlevere til herboende flygtning samt mindreårige, der er familiesammenført til flygtninge)
- de var i den valgte periode mellem 18 år (ultimo perioden) og 66 år (primo perioden)
- de har dansk bopæl ultimo den valgte periode

En person udtræder ikke af populationen ved skift i opholdsgrundlag fra henholdsvis flygtning eller familiesammenført til flygtning til permanent ophold eller ved opnåelse af dansk statsborgerskab.

Dog gælder det, at en person udtræder af populationen fra det tidspunkt, hvor personen dør, udvandrer/ikke længere står registreret med dansk bopæl eller er fyldt 67 år primo den valgte periode. Hvis en person, der tidligere er udvandret, får dansk bopæl, indtræder personen igen i populationen.

Særligt i forhold til de historiske data har der i nogle tilfælde manglet et CPR-nummer i data-leverancerne fra Udlændingestyrelsen vedrørende udstedte opholdsgrundlag til asyl eller familiesammenføring til flygtninge. I disse situationer har STAR ofte kunnet berige data med det manglende CPR-nummer via match med hensyn til navn, alder, nationalitet mv. i CPR-registeret. Dette har dog ikke i alle tilfælde været muligt, hvorfor disse personer ikke indgår i målingen.

I nogle tilfælde mangler der endvidere en reference i dataleverancerne fra Udlændingestyrelsen på en familiesammenført mindreårig, dvs. at det ikke umiddelbart er muligt at afgøre, om en familiesammenføring er sket til en flygtning, eller om familiesammenføringen fx er sket til en dansk eller nordisk statsborger. I disse situationer har STAR via CPR-registeret forsøgt at finde forældrenes opholdsgrundlag for at afgøre, om den konkrete familiesammenføring skal indgå i målingens population eller ej. Dette har dog ikke i alle tilfælde været muligt, hvorfor disse personer ikke indgår i målingen.

Måling 2: Antal 18-66 årige beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden
Målingen er opgjort som antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (måling 1), der har ustøttet lønmodtagerbeskæftigelse i den valgte måned (uanset omfang). Støttet beskæftigelse er i denne sammenhæng fleksjob, løntilskud og skånejob, der således ikke medregnes som ordinær beskæftigelse. Beskæftigelse som voksenlærling og jobrotationsvikar vil derimod indgå som beskæftigelse.

Måling 3: Andel 18-66 årige beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden, pct. (ministermål)
Målingen er beregnet som antal 18-66 årige beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (jf. måling 2) divideret med antal 18-66 årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (jf. måling 1).

Måling 4: Antal 18-66 årige beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Målingen er opgjort som antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (måling 1), der har opnået mindst 190 timers ustøttet lønmodtagerbeskæftigelse i den valgte 3 måneders periode. Støttet beskæftigelse er i denne sammenhæng fleksjob, løntilskud og skånejob, der således ikke medregnes som ordinær beskæftigelse. Beskæftigelse som voksenlærling og jobrotationsvikar vil derimod indgå som beskæftigelse.

Månedlige timetal i beskæftigelse er rundet ned til et helt antal timer. Samme person kan maksimalt tælle 160 timer pr. måned indenfor samme virksomhed/CVR-nummer. Hvis personen har lønindberetninger fra flere forskellige virksomheder/CVR-numre i samme måned, kan persons samlede antal timer på disse virksomheder overstige 160,33 timer/månedligt.

Hvis en person har støttet beskæftigelse (fleksjob, løntilskud eller skånejob) og ordinær beskæftigelse i samme måned vil den ordinære beskæftigelse ikke blive talt med i opgørelsen af den samlede ordinære beskæftigelse i den valgte tremåneders periode, da det ikke er muligt at periodisere de to typer beskæftigelse. Dette gælder både, hvis der er tale om støttet og ordinær beskæftigelse inden for samme virksomhed/CVR-nummer, eller hvis der er tale om støttet beskæftigelse fra én virksomhed/et CVR-nummer og ordinær beskæftigelse fra en anden virksomhed (andet CVR-nummer).

Lønmodtagerbeskæftigelse tæller med uanset evt. modtagelse af offentlig forsørgelse i tremåneders perioden.

Måling 5: Andel 18-66 årige beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Målingen er beregnet som antal 18-66 årige beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (jf. måling 4) divideret med antal 18-66 årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (jf. måling 1).

Hvad kan målingen fordeles på?
Målingen skal fordeles på geografisk område, periode og valg af population (flygtninge og familiesammenførte henholdsvis over/under 18 år ved ankomst til landet (udstedelse af CPR-nr.))

Derudover kan målingen fordeles på køn, alder og nationalitet. Disse data er for alle personer opgjort den sidste dag i den valgte periode – bortset fra afgræsningen af personer over 66 år, der er opgjort primo perioden. Endelig kan der fordeles på år for udstedelse af CPR-nummer, der som hovedregel vil relatere sig til tidspunktet for flygtningens/den familiesammenførtes bosætning i en kommune. Se dog nedenfor under ”år for udstedelse af CPR-nummer”.

Periode
Beskæftigelsen opgøres henholdsvis i måneden og for tremåneders perioder – dvs. den valgte måned og de to forudgående måneder. Ved sidstnævnte er der således tale om et ”rullende kvartal”, hvor perioden opdateres månedligt med de seneste tre måneder, der er data for.

Valg af population
Der skal tages stilling til, om man vil se beskæftigelsesandele mv. for hele gruppen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med ophold efter 2004, eller om man også vil se resultaterne fordelt på personer, der er kommet til landet (fået udstedt CPR-nummer) som henholdsvis mindreårige eller som voksne.

Bopæl og alder
Status for bopæl og alder fastsættes ultimo den valgte periode. En person kan således indgå med forskellige aldre og bopæle i to på hinanden følgende perioder.
Hvis en flygtning skifter bopæl sidst på måneden, fx i december 15, vil beskæftigelsen blive opgjort for perioden oktober15-december2015 og en stor del af beskæftigelsen vil således kunne have fundet sted, mens personen har været bosat i den tidligere bopælskommune. Opdateringer af bopælsoplysninger kan bagudrettet påvirke opgørelsen af målingens population.

Nationalitet
Nationalitet kan opdeles på de 11 nationaliteter med klart flest udstedte opholdsgrundlag til asyl i perioden fra 2006-2015 og en kategori ”Øvrige nationaliteter”. Nationalitet bestemmes ved personens statsborgerskab på tidspunktet for uddeling af personens opholdsgrundlag som flygtning eller familiesammenført til flygtning.

År for udstedelse af CPR-nummer
Variablen ”År for udstedelse af cpr-nummer” opgøres fra og med 2004. Variablen viser som hovedregel antal personer, der det pågældende år har fået tildelt et CPR-nummer og har status af flygtning eller som familiesammenført til en flygtning ved udstedelse af opholdsgrundlaget. Tidspunktet for det udstedte CPR-nummer relaterer sig typisk til flygtningens/den familiesammenførtes bosætning i en kommune.

Hvis man er mindreårig på tidspunktet for udstedelse af CPR-nummeret overskrives datoen for det udstedte CPR-nummer med datoen for det fyldte 18. år. Mindreårige indgår således først i målingen fra det tidspunkt, hvor de pågældende ultimo den valgte periode var fyldt 18 år, og ”år for udstedelse af CPR-nummeret” vil således relatere sig til datoen for det fyldte 18. år og ikke det faktiske tidspunkt for udstedelse af CPR-nummeret. Denne ”18 års-regel” finder også anvendelse i de to nedennævnte situationer.

På familiesammenføringsområdet er der fra og med 1. oktober 2015 blevet tildelt administrative CPR-numre i forbindelse med, at der træffes en positiv afgørelse om tildeling af ophold som familiesammenført. I disse situationer vil der typisk være en tidsmæssig forskydning mellem udstedelse af det administrative CPR-nummer og bosætningen i kommunen, fordi personen på afgørelsestidspunktet befinder sig i hjemlandet. Derfor overskrives datoen for udstedt (administrativt) CPR-nummer med datoen for, hvornår den pågældende får en dansk bopæl. ”År for udstedelse af CPR-nummeret” vil således i disse tilfælde relatere sig til datoen for den danske bopæl og ikke det faktiske tidspunkt for udstedelse af CPR-nummeret.

Der kan endvidere være personer på asyl og familiesammenføringsområdet, der af andre grunde har fået et udstedt et CPR-nummer på et tidspunkt, der ligger forud for afgørelsesdatoen for opholdsgrundlaget som flygtning eller familiesammenført til flygtning. Der kan fx være tale om personer, der tidligere har haft ophold til erhverv, studie eller som au pair, og som derved allerede har fået udstedt et CPR-nummer og som har/eller har haft dansk bopæl. I disse situationer indtræder personen først i målingens population fra afgørelsesdatoen for opholdet til asyl eller som familiesammenført til en flygtning, og datoen for udstedelse af CPR-nummeret overskrives med afgørelsesdatoen for opholdet til asyl eller familiesammenført. ”År for udstedelse af CPR-nummeret” vil således i disse tilfælde relatere sig til afgørelsesdatoen for opholdet til asyl eller familiesammenføring og ikke det faktiske tidspunkt for udstedelse af CPR-nummeret.

Hvor kommer data fra?
Data om opholdsgrundlag til asyl og familiesammenføring til flygtninge kommer fra Udlændingestyrelsen. Kilden til opgørelse af beskæftigelsen er eIndkomst, mens CPR-oplysningerne kommer fra CPR-registeret.

Hvor ofte kommer der nye tal?
Målingen opdateres hver måned. Ved valg af måling fremkommer en uddybning af den valgte målingsgruppe, der bl.a. oplyser hvornår målingen sidst blev opdateret, og hvornår den næste opdatering forventes. Du kan i øvrigt få et fuldt overblik over opdateringskadencen for alle målinger under topmenupunktet Opdateringskalender.

Flere spørgsmål?
Kontakt: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72A, 2300 København S, telefon 72 21 74 00, Viden og Analyse/ e-mail jobindsats@star.dk