Ministerens beskæftigelsesmål – Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i pct. af befolkningen

Hvad viser målingen?
Måling 1: Antal fuldtidspersoner
Målingen viser antal fuldtidspersoner mellem 16-66 år på offentlig forsørgelse inklusiv løntilskud inden for perioden.
 
Måling 2: Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen (ministermål)
Målingen viser antal fuldtidspersoner mellem 16-66 år på offentlig forsørgelse inklusiv løntilskud opgjort som andel af de 16-66-årige i befolkningen inden for perioden.

Hvordan er målingen beregnet?

Måling 1: Antal fuldtidspersoner
Målingen viser antal fuldtidspersoner mellem 16-66 år på offentlig forsørgelse inklusiv løntilskud inden for perioden. Offentlig forsørgelse omfatter a-dagpenge mv. (inkl. kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse), kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn.

Målingen er beregnet som antal uger, hver enkeltperson har modtaget en given ydelse inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som hele perioden dækker. Hvis man har valgt perioden ét år – og dermed 52 uger – og en person har modtaget en given ydelse i 26 uger inden for dette år, vil personen tælle med som en halv fuldtidsperson i opgørelsen inden for den givne ydelse. Der kan dog forekomme afvigelser pga. afrunding.

Antallet af fuldtidspersoner inden for de enkelte ydelser kan summeres (som det sker i målingen). Hvis en person fx inden for et år har modtaget a-dagpenge i 26 uger og sygedagpenge i de resterende 26 uger, vil personen tælle som en halv fuldtidsperson under hhv. a-dagpenge og sygedagpenge. Det skal dog bemærkes, at data ikke er overlapsbehandlet, såfremt en person skulle have modtaget to eller flere ydelser i samme periode. 
 
Måling 2: Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen (ministermål)
Målingen er beregnet som antal fuldtidspersoner mellem 16-66 år på offentlig forsørgelse inklusiv løntilskud divideret med antal personer mellem 16 og 66 år i befolkningen.

Offentlig forsørgelse omfatter a-dagpenge mv. (inkl. kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse), kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn.

Bemærk, at i alt altid er inklusiv alle ydelser, dvs. at selvom der eksempelvis kun trækkes ud på kontanthjælp og revalidering, vil i alt stadig være opgjort for alle ydelser.

For en nærmere beskrivelse af, hvorledes de enkelte målinger er opgjort inden for de enkelte ydelser henvises til information om målingen for den pågældende ydelse.

Fra 1. januar 2016 indeholder målingen også Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension. Kontanthjælpsmodtagere indeholder også kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Fra 1. sept. 2015 er indført en integrationsydelse, der træder i stedet for uddannelses- eller kontanthjælp for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge samt personer, der ikke har opholdt sig lovligt i riget i sammenlagt mindst 7 år ud af de seneste 8 år. Fra 1. juli 2016 gælder dette for alle flygtninge og familiesammenførte udlændinge samt personer, der ikke har opholdt sig lovligt i riget i sammenlagt mindst 7 år ud af de seneste 8 år. Antallet af personer på integrationsydelse er voksende, men der er betydelig kommunal variation.

 

Hvad kan målingen fordeles på?

Målingen skal fordeles på geografisk område, periode og ydelsesgrupper. Derudover kan målingen fordeles på køn, alder og herkomst. Køn, alder og herkomst er for alle personer opgjort den sidste dag, den enkelte modtog ydelse inden for den valgte periode.

Ydelsesgrupper omfatter modtagere af a-dagpenge mv. (inklusiv kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse), kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering,  forrevalidering, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn. 

Hvis en person flytter mellem 2 kommuner inden for den valgte periode, tæller personen med som ”Fuldtidspersoner” i begge kommuner i forhold til den periode, som personen har modtaget ydelse i hver af de to kommuner. Det samme gør sig gældende, hvis en person har to forskellige forløb inden for den valgte periode og skifter aldersgruppe mellem de to perioder.

Læs mere om fordelingsvariable  

Hvor kommer data fra?
Data kommer fra RAM, AMANDA/PLAN-data, Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register (FLEUR), de kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, KMD’s sygedagpengeregister samt KMD's register for sociale pensioner. Bopælskommune kommer fra CPR-registret. Tal for arbejdsstyrke og befolkning kommer fra Danmarks Statistik. For nærmere specifikation af hvilke datakilder de enkelte ydelsesområder er baseret på henvises til information om målingen for de pågældende ydelser. 

Hvor ofte kommer der nye tal?
Målingen opdateres hver måned. Ved valg af måling fremkommer en uddybning af den valgte målingsgruppe, der bl.a. oplyser hvornår målingen sidst blev opdateret, og hvornår den næste opdatering forventes. Du kan i øvrigt få et fuldt overblik over opdateringskadencen for alle målinger under topmenupunktet Opdateringskalender.

Flere spørgsmål?
Kontakt: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72A, 2300 København S, telefon 72 21 74 00, Viden og Analyse/ e-mail jobindsats@star.dk