Om ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” (2021)
”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” tilføjes månedligt på Jobindsats med ny periode. Nøgletalsrapporterne dannes for hvert enkelt jobcenter og for hele landet.

Teksten beskriver bl.a. intentionerne med reformerne og oplister de deraf afledte sigtelinjer og implementeringsindikatorer for reformerne.

Figurerne (på nær Figur 2) viser den anden mest aktuelle måned på Jobindsats samt de seneste 24 måneder bagud i tid. Den seneste måned på Jobindsats er fravalgt i figurerne, således udviklingen til og med seneste måned kan følges uden at skulle tage højde for efterregistreringer. Figur 2 er opgøres som en tabel for seneste kvartal, hvor udviklingen over tid ses i forhold til det tilsvarende kvartal året før.

Figurerne indeholder sammenligningsgrundlag for perioden:

En beskrivelse af "Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen" for 2018 kan findes nedenfor.

Om sammenligningsgrundlag i figurerne
Sammenligningsgrundlag for hele landet indgår i alle figurer og er det samlede resultat for alle jobcentre.

Sammenligningsgrundlag for top 10 jobcentre indgår i målinger, hvor der måles på indsats (i praksis alle figurer på nær figur 3, 7, 11 og 15), og det beregnes i figuren ud fra det gennemsnitlige resultat for de 10 jobcentre med de bedste resultater i den seneste måned. Udviklingen bagud i tid vises for disse 10 jobcentre, selvom de ikke har de bedste resultater i hele perioden.

Jobcentrene rangeres efter deres resultater. Hvis to eller flere jobcentre opnår samme resultat, rangeres disse jobcentre på baggrund af alfabetisk rækkefølge. Et jobcenter kan ikke rangeres i Top 10, hvis der ikke er data for jobcenteret i den senest viste måned. I måneder, hvor jobcenteret ikke har nogle personer i den målgruppe, der måles på i figuren, sættes resultatet til 0 procent.

Gennemgang af data
De fleste tal i figurerne bygger på målinger, som findes i Jobindsats. Det fremgår af gennemgangen af de enkelte figurer, hvis hele eller dele af resultaterne i figurerne ikke kan beregnes på baggrund af målinger, der pt. er offentliggjorte på Jobindsats.

Det skal bemærkes, at der kan forekomme små forskelle i resultaterne i nogle af figurerne i forhold til beregnede resultater fra Jobindsats på grund af:

Herunder gennemgås, hvilke målinger og underliggende variable, som de enkelte figurer dannes på baggrund af.

 

Jobcenteroverblik

1. Andel på offentlig forsøgelse
Målingen beregnes ved addition af nedenstående forsørgelsesydelser fra målingen ”Antal personer og fuldtidspersoner”, hvor variablen ”Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen” vælges:

Jo lavere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

2. Borgere i kommunen fordelt på arbejdsmarkedsstatus
”Antal fuldtidspersoner” i kolonne 1 hentes fra målingen ”Antal personer og fuldtidspersoner” hvor variablen ”Antal fuldtidspersoner” vælges for ydelserne:

De udstillede tal for befolkning og antal fuldtidspersoner i beskæftigelse, på SU og i gruppen ”Øvrige” kan ikke genfindes på Jobindsats. 

Ved opgørelse af beskæftigede indgår ikke støttet beskæftigelse – dvs. ansættelse i fleksjob, løntilskud eller skånejob. Øvrige omfatter selvforsørgede, dvs. personer, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark (der vil i gruppen således bl.a. kunne indgå selvstændige uden registreret indkomst i SKATS’s E-indkomstregister og pendlere, der er bosiddende i Danmark, men arbejder i udlandet). Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjobbere) i øvrige.

Beskæftigede, SU-modtagere og Øvrige indgår med 1/3 fuldtidsperson pr. måned i kvartalet, hvor de er i ustøttet beskæftigelse hhv. SU-modtagere hhv. i Øvrige-kategorien. En person kan indgå flere gange i tabellen, fx. Som ydelsesmodtager og beskæftiget, således summen af antal fuldtidspersoner kan overstige det angivne befolkningstal. Befolkningen tager udgangspunkt i det officielle befolkningstal primo året.

”Andel af befolkningen, pct.” hhv. ”Andel af befolkningen i hele landet, pct.” i kolonne 2 og 3 for hhv. det pågældende jobcenter hhv. Hele landet hentes fra målingen ”Antal personer og fuldtidspersoner” hvor variablen ”Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen” vælges for ydelserne:

 

De udstillede tal for befolkning og antal fuldtidspersoner i beskæftigelse, på SU og i gruppen ”Øvrige” kan ikke genfindes på Jobindsats.

Ved opgørelse af beskæftigede indgår ikke støttet beskæftigelse – dvs. ansættelse i fleksjob, løntilskud eller skånejob. Øvrige omfatter selvforsørgede, dvs. personer, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark (der vil i gruppen således bl.a. kunne indgå selvstændige uden registreret indkomst i SKATS’s E-indkomstregister og pendlere, der er bosiddende i Danmark, men arbejder i udlandet). Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjobbere) i øvrige.

Beskæftigede, SU-modtagere og Øvrige indgår med 1/3 fuldtidsperson pr. måned i kvartalet, hvor de er i ustøttet beskæftigelse hhv. SU-modtagere hhv. i Øvrige-kategorien. En person kan indgå flere gange i tabellen, fx. Som ydelsesmodtager og beskæftiget, således summen af antal fuldtidspersoner kan overstige det angivne befolkningstal. Befolkningen tager udgangspunkt i det officielle befolkningstal primo året.

”Udvikling i andel af befolkningen ift. samme kvartal året før, pct. point” hhv. ”Udvikling i andel af befolkningen i hele landet ift. samme kvartal året før, pct. point” i kolonne 4 og 5 for hhv. det pågældende jobcenter hhv. Hele landet beregnes ved at trække andel af befolkningen i pct. i jobcenteret/hele landet i indeværende kvartal (kolonne 2) fra andel af befolkningen i pct. i jobcenteret/hele landet i det tilsvarende kvartal året før.

Der angives en ”-” for Beskæftigede, SU-modtagere, Øvrige og den samlede befolkning i kolonnen.

 

Sigtelinje for reform af førtidspension og fleksjob

3. Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv
Målingen beregnes ved addition af nedenstående forsørgelsesydelser fra målingen ”Antal personer og fuldtidspersoner”, hvor variablen ”Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen” vælges:

Jo lavere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

 

Implementeringsindikatorer for reform af førtidspension og fleksjob

4. Den virksomhedsrettede indsats for personer i ressourceforløb skal styrkes
Andelen i målingen beregnes ved division. Jo højere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

Tæller:

Sammenlægning af:

Divideres med

Nævner:

Resultatet ganges med 100 for at få tallet i pct.

NB. Ved denne beregning kan en person indgå op til tre gange (for hhv. løntilskud, virksomhedspraktik og ordinære timer), mens den samme person maksimalt kan indgå én gang i figuren i benchmarkrapporten.

 

5. Progression blandt borgere i små fleksjobs
Andelen i målingen beregnes ved division. Jo højere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

Tæller:

Sammenlægning af:

Divideres med

Nævner:

Resultatet ganges med 100 for at få tallet i pct.

 

6. Andelen af personer under fleksjobordningen, som er i fleksjob, skal øges
Andelen i målingen beregnes ved division. Jo højere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

Tæller:

Sammenlægning af:

Divideres med

Nævner:

Sammenlægning af:

Resultatet ganges med 100 for at få tallet i pct.

 

Sigtelinjer for kontanthjælpsreformen

7. Sigtelinje: Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres
Målingen beregnes ved addition af:

Personer som har fået opholdstilladelse de seneste 5 år fratrækkes. 

Jo lavere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

 

Implementeringsindikatorer for kontanthjælpsreformen

8. Flere unge skal i brobygningsforløb

Andelen i målingen beregnes ved division. Jo højere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

 Tæller:

Divideres med

Nævner:

Resultatet ganges med 100 for at få tallet i pct.

 

 Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes
Andelen i målingen beregnes ved division. Jo højere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

Tæller:

Sammenlægning af:

Nævner:

Resultatet ganges med 100 for at få tallet i pct.

NB. Ved denne beregning kan en person indgå op til tre gange (for hhv. løntilskud, virksomhedspraktik og ordinære timer), mens den samme person maksimalt kan indgå én gang i figuren i benchmarkrapporten.

 

10. Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal styrkes
Andelen i målingen beregnes ved division. Jo højere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

Tæller:

Sammenlægning af: 

Divideres med

Nævner:

Resultatet ganges med 100 for at få tallet i pct.

NB. Ved denne beregning kan en person indgå op til tre gange (for hhv. løntilskud, virksomhedspraktik og ordinære timer), mens den samme person maksimalt kan indgå én gang i figuren i benchmarkrapporten.

 

Sigtelinjer for sygedagpengereformen

11. Sigtelinje: Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt
Målingen beregnes ved addition af:

Jo lavere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

 

Implementeringsindikatorer for sygedagpengereformen

12. Der skal iværksættes en tidlig virksomhedsrettet indsats for sygemeldte.
Resultatet opnås ved at trække målingen ”Antal og andel personer som har fået virksomhedsrettet tilbud inden udgangen af 13. sygefraværsuge”. Der tages udgangspunkt i kolonnen i den udtrukne tabel med ”Andel personer som har fået virksomhedsrettet tilbud inden udgangen af 13. sygefraværsuge”.

Jo højere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

 

13. Der skal ske en tidlig opfølgning for sygemeldte

Målingen opdateres ikke længere på Jobindsats

 

14. Personer i jobafklaringsforløb skal have en virksomhedsrettet indsats
Andelen i målingen beregnes ved division. Jo højere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

Tæller:

Divideres med

Nævner:

Resultatet ganges med 100 for at få tallet i pct.

 

Sigtelinjer for beskæftigelsesreformen

15. Sigtelinje: Antallet af dagpengemodtagere reduceres varigt
Resultatet opnås ved for dagpengemodtagere at trække målingen ”Antal personer og fuldtidspersoner” og vælge variablen ”Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken”.

Jo lavere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

 

Implementeringsindikatorer for beskæftigelsesreformen

16. Nyledige dagpengemodtagere skal hurtigt i gang med et samtaleforløb

Målingen opdateres ikke længere på Jobindsats

 

17. Nyledige dagpengemodtagere skal have et tidligt og intensivt samtaleforløb.

Målingen opdateres ikke længere på Jobindsats

 

18. Flere dagpengemodtagere skal have et virksomhedsrettet tilbud

Målingen opdateres ikke længere på Jobindsats

 

Sigtelinjer for integrationsreformen

19. Sigtelinje: Flest muligt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal i arbejde og forsørge sig selv

Resultatet opnås ved at trække målingen ”Andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse” og vælge variablen ”Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden, pct. (ministermål)” og variablen ”År for udstedelse af cpr-nummer”, hvor udstedelsesår tre år forinden for den valgte periode vælges. - dvs. beskæftigelsen i 2017 er opgjort for personer med udstedt CPR-nummer i 2014, beskæftigelsen i 2016 er opgjort for personer med udstedt CPR-nummer i 2013, osv. Endelig vælges ”Over 18 år ved ankomst til landet” for variablen ”Flygtninge og familiesammenførte over/under 18 år”.

Jo højere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

 

Implementeringsindikatorer for integrationsreformen

20. Den generelle virksomhedsrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal styrkes

 

Andelen i målingen beregnes ved division. Jo højere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

Tæller:

Divideres med

Nævner:

Resultatet ganges med 100 for at få tallet i pct.

Fra og med rapporterne for 2018 indgår ikke resultater for jobcentre med mindre end 10 selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- samt overgangsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet i december måned året forinden den aktuelle årsperiode. Disse jobcentre tælles heller ikke med i et sammenligningsgrundlag. I 2021 drejer det sig om Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Furesø, Glostrup, Greve, Gribskov, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Kerteminde, Langeland, Lemvig, Odder, Rødovre, Samsø, Struer, Vallensbæk/Ishøj og Ærø. Jobcentrene kan ændre sig fra år til år.

 

21. Andel jobparate flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal stige

Andelen i målingen beregnes ved division. Jo højere procentandelen er, desto bedre anses resultatet for at være.

Tæller:

Divideres med

Nævner:

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse - fra målingen ”Antal personer og fuldtidspersoner” vælges ”Antal personer” og for variablen ”Omfattet af integrationsprogrammet” vælges gruppen ”Omfattet af integrationsprogrammet”

Resultatet ganges med 100 for at få tallet i pct.

Fra og med rapporterne for 2018 indgår ikke resultater for jobcentre med mindre end 10 selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- samt overgangsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet i december måned året forinden den aktuelle årsperiode. Disse jobcentre tælles heller ikke med i et sammenligningsgrundlag. I 2021 drejer det sig om Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Furesø, Glostrup, Greve, Gribskov, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Kerteminde, Langeland, Lemvig, Odder, Rødovre, Samsø, Struer, Vallensbæk/Ishøj og Ærø. Jobcentrene kan ændre sig fra år til år.