Sygedagpenge – Arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb

Hvad viser målingen?
Måling 1: Arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 måneder efter afsluttet forløb, pct.
Målingen viser en procentvis fordeling af personernes arbejdsmarkedsstatus (lønmodtagerbeskæftigelse, uddannelse, forsørgelsesydelse eller selvforsørgelse) 1, 3, 6 og 12 måneder efter, at de har afsluttet et sygedagpengeforløb.

Måling 2: Arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 måneder efter afsluttet forløb, antal.
Målingen viser, personernes arbejdsmarkedsstatus (lønmodtagerbeskæftigelse, uddannelse, forsørgelsesydelse eller selvforsørgelse) 1, 3, 6 og 12 måneder efter, at de har afsluttet et sygedagpengeforløb.

Hvordan er målingen beregnet?

Målingerne tager udgangspunkt i alle afsluttede sygedagpengeforløb i den valgte periode og viser status for disse forløb 1 (30 dage), 3 (92 dage), 6 (182 dage) og 12 måneder (365 dage) efter sidste udbetalingsdag af ydelsen i det afsluttede forløb.

Et ydelsesforløb indgår som afsluttet, hvis der i sygedagpengeregisteret er registreret en sidste beregningsdag for den valgte periode. Hvert forløb kan kun afsluttes med én status ad gangen. Ved sammenfald af flere typer status på nedslagstidspunktet bestemmes den aktuelle status i prioriteret rækkefølge ud fra et statushierarki, hvor 1. vælges frem for 2. osv.

 1. A-dagpenge
 2. Særlig uddannelsesydelse
 3. Arbejdsmarkedsydelse
 4. Kontantydelse
 5. Kontanthjælp
 6. Integrationsydelse
 7. Uddannelseshjælp
 8. Revalidering/forrevalidering
 9. Ressourceforløb
 10. Jobafklaringsforløb
 11. Sygedagpenge
 12. Fleksjob
 13. Ledighedsydelse
 14. Førtidspension
 15. Efterløn og overgangsydelse
 16. Uddannelse (SU, Lærlingeforløb, VEUF)
 17. Lønmodtagerbeskæftigelse
 18. Andet (orlov, barselsdagpenge, servicejob, skoleydelse, ydelser efter lov om social service, f.eks. tilskud til pasning af syge)
 19. Selvforsørgelse

Personer med mere end ét afsluttet forløb i den valgte periode indgår flere gange i opgørelsen.

Kategorien ”Uddannelse” omfatter modtagere af SU og lærlinge under 30 år (dog kun frem til medio 2017). ”Andet” omfatter orlov, barselsdagpenge, servicejob, ydelser efter lov om social service (f.eks. tilskud til pasning af syge).

Personer, der efter et afsluttet forløb dør, udvandrer eller overgår til folkepension (fylder 65 år) indgår i målingen med den aktuelle arbejdsmarkedsstatus opgjort hhv. 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb indtil de hhv. dør, udvandrer eller overgår til folkepension (fylder 65 år), hvorefter de udgår af målingen.

Eksempelvis indgår

Hvad kan målingen fordeles på?
Målingen skal fordeles på geografisk område og periode. Derudover kan målingen fordeles på køn, alder, herkomst og visitationskategori.

Læs mere om fordelingsvariable

Hvor kommer data fra?
Kilden til sygedagpengeforløbene er KMD eDagpenge, mens arbejdsmarkedsstatus bestemmes ud fra STARs øvrige kilder, som er FLEUR, KMD Aktiv, BIS-YKMD Sociale Pensioner, eIndkomst samt aktivitetsoplysninger fra DFDG, samt historiske datakilder som fx RAM, CRAM og AMFORA.

Hvor ofte kommer der nye tal? 
Målingen opdateres kvartalsvist. Ved valg af måling fremkommer en uddybning af den valgte målingsgruppe, der bl.a. oplyser hvornår målingen sidst blev opdateret, og hvornår den næste opdatering forventes. Du kan i øvrigt få et fuldt overblik over opdateringskadencen for alle målinger under topmenupunktet Opdateringskalender.

Flere spørgsmål?

Kontakt: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Vermundsgade 38, 2100 København Ø, telefon 72 21 74 00, Viden og Analyse/ e-mail jobindsats@star.dk