Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

15. marts 2019


Tre nye målinger for ministerens mål 2019

 

Ministeren har udmeldt de seks nedenstående beskæftigelsespolitiske mål for 2019:

  1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
  2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
  5. Udsatte ledige skal have en indsats
  6. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

De første fire mål kan nu følges via målinger på jobindsats. Måling til Mål 5 forventes offentliggjort ultimo 2. kvartal 2019, mens mål 6 opgøres på baggrund af surveydata fra Danmarks Statistiks Arbejdsmarkedsundersøgelse, som sammenkøres med registerdata i en årlig analyse af personer med handicap i beskæftigelse.

Du kan tilgå målingerne her   

 

Mål 1 opgør andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ud af befolkningen (16-66 år).

Målingen opgøres for personer, som modtager a-dagpenge mv. (inkl. kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse), kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn.

Målingen opdateres månedligt.

Du kan læse mere om opgørelsesmetode her  

 

Mål 2 opgør antal forgæves rekrutteringer i RAR-områderne i forhold til antallet et år tidligere.

Målingen er udarbejdet på baggrund af den halvårlige rekrutteringssurvey og offentliggøres hvert år ultimo juni og ultimo november. Målingen opgør andel af adspurgte virksomheder, der har forsøgt at rekruttere arbejdskraft, som det ikke er lykkes for at rekruttere nye medarbejdere 

Du kan læse mere om opgørelsesmetode her  

 

Mål 3 opgør andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Målet er videreført fra 2017 og 2018.

Målingen opdateres månedligt.

Du kan læse mere om opgørelsesmetode her  

 

Mål 4 opgør andel personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som kommer i ustøttet beskæftigelse eller skifter visitationskategori fra aktivitetsparat til uddannelsesparat eller jobparat.

Målingen viser andel modtagere mellem 16-66 år af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse (alle ydelser inklusiv løntilskud) den første dag i den valgte måned, som den første dag i måneden var aktivitetsparat og senest i den pågældende eller en af de to efterfølgende måneder var blevet ”opvisiteret” til uddannelsesparat, åbenlys uddannelsesparat eller jobparat eller som var kommet i ordinær beskæftigelse (dvs. løn af minimum 1 times varighed eksklusiv lønindkomst fra fleksjob, skånejob eller løntilskud).

Målingen opdateres månedligt.

Du kan læse mere om opgørelsesmetode her