Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

17. januar 2020


4 nye målinger opgør udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus og beskæftigelse

På Jobindsats.dk kan man nu tilgå følgende fire nye målinger, der gør det muligt over tid at følge arbejdsmarkedsstatus og beskæftigelse for kohorter af udenlandske statsborgere:

 

  1. Indrejste udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus
  2. Andelen af indrejste udenlandske statsborgere i beskæftigelse
  3. Beskæftigede udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus over tid
  4. Beskæftigede udenlandske statsborgeres forudgående arbejdsmarkedsstatus

 

Måling 1 og 2 følger udenlandske statsborgere fra det år de første gang er registreret som indrejst i Danmark. De to målinger tager alene udgangspunkt i udenlandske statsborgere, der havde registreret dansk bopæl på indrejsetidspunktet og omfatter dermed ikke pendlere (udenlandske statsborgere, der i det givne år fik arbejde i Danmark, men havde udenlandsk bopæl). Målingerne gør det muligt at følge tilknytningen til arbejdsmarkedet for de indrejste udenlandske statsborgere, herunder andelen, der i de følgende år er i lønmodtagerbeskæftigelse, på offentlig forsørgelse, selvforsørgede eller udvandret. Det vil fx være muligt at sammenligne det efterfølgende beskæftigelses- og udrejsemønster blandt forskellige nationaliteter over tid.

Måling 3 og 4 gør det muligt at følge både den efterfølgende og forudgående arbejdsmarkedsstatus op til 5 år før henholdsvis 5 år efter for udenlandske statsborgere, der havde lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark i en given måned. Disse to målinger omfatter både personer med bopæl i Danmark og personer uden bopæl i Danmark (pendlere) i den pågældende måned. Det vil fx være muligt at opgøre, hvor mange af de beskæftigede i en given måned, der i de følgende år fortsat var i beskæftigelse, var udrejst, var på offentlige ydelser mv. Ligesom det vil være muligt at opgøre, hvor stor en andel af de beskæftigede i en given måned, der fx året før var på offentlig ydelse, i beskæftigelse, eller som hverken var i beskæftigelse, på offentlig ydelse eller havde registreret dansk bopæl.

Måling 1 og 2 er relevante, hvis man ønsker at følge grupper af førstegangsindrejste udenlandske statsborgere, uanset om de pågældende var i beskæftigelse eller ej på indrejsetidspunktet. Man kan fx følge udenlandske statsborgere, der på et givent tidspunkt er kommet til landet som flygtninge, eller EU-borgere som er indrejst for at arbejde eller studere. Måling 3 og 4 kan med fordel vælges, hvis man ønsker at følge grupper af udenlandske statsborgere, der har det tilfælles, at de var i beskæftigelse på et givent tidspunkt. Som udgangspunkt omfatter måling 3 og 4 således alle beskæftigede udenlandske statsborgere, uanset hvornår de har påbegyndt beskæftigelsen i Danmark og uanset om de i den givne beskæftigelsesmåned var herboende eller pendlere.

Fælles for alle målingerne er, at det er muligt at fordele opgørelserne på område (hele landet og RAR-områder), statsborgerskab, opholdsgrundlag samt indrejseåret/året for udstedt CPR-nummer.

Måling 1 og 2 opdateres halvårligt, mens måling 3 og 4 opdateres månedligt.

For yderligere information om målingerne se ”info om måling”.

Udenlandsk arbejdskraft