Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

10. november 2017


Ministerens mål vedr. andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse er opdateret frem til september 2017

 Om målingen:
Målingen viser antal og andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som:
• har fået et opholdsgrundlag (førstegangsafgørelse) som flygtning og familiesammenført til flygtning fra 2004 og fremefter
• er i den erhvervsaktive alder (18-66 år)
• har registreret bopæl i Danmark ultimo den valgte periode.

Ministermålet opgøres som andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i ustøttet lønmodtagerbeskæftigelse på månedsbasis uanset omfanget af beskæftigelse i den pågældende måned. Støttet beskæftigelse er i denne sammenhæng fleksjob, løntilskud og skånejob, der således ikke medregnes som ordinær beskæftigelse.

Som en supplerende måling opgøres også andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med en ustøttet beskæftigelse på minimum 190 timer inden for en periode på tre måneder.

Det er blandt andet muligt at følge beskæftigelsen i de enkelte kommuner blandt alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og herunder se på antal og andel i beskæftigelse fx efter 1, 3 og 5 års ophold i Danmark.

Data er opgjort fra og med januar 2008 og målingen opdateres månedligt.

Der skal tages stilling til, om man vil se beskæftigelsesandele mv. for hele gruppen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med ophold efter 2004, eller om man også vil se resultaterne fordelt på personer, der er kommet til landet (fået udstedt CPR-nummer) som henholdsvis mindreårige eller voksne.

Målingen er baseret på levende registerdata, hvilket betyder at der kan ske efterreguleringer af tallene ved opdatering af tal i de efterfølgende måneder bl.a. som følge af registreringsefterslæb, forsinkede CPR-oplysninger om bopælsskift, udrejse mv. Opdateringer af bopælsoplysninger kan også bagudrettet påvirke opgørelsen af målingens population.


For yderligere information om målingen se info om måling.

Ministerens mål