Drift: På grund af opdatering af vores server, er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra jobindsats.dk lørdag d. 22.08 kl. 10-14

13. oktober 2020


Målinger over antal lønmodtagere er opdateret til august 2020

 

Målingerne over antal lønmodtagere efter bopæl og arbejdssted er blevet opdateret med tal frem til august 2020.

Med opdatering af målingen vedr. Antal lønmodtagere efter arbejdssted er der sket en betydelig reduktion i antallet af beskæftigede med ukendt kommune.

Fordelingsvariablen ’Område’ er opgjort ud fra arbejdsstedets geografiske placering. Når data fordeles på område, angives således hvor mange lønmodtagere, der i den valgte periode har haft lønindkomst fra en virksomhed i det valgte område.  

En række lønudbetalende virksomheder har ikke kunnet placeres geografisk grundet manglende produktionsenhedsnummer i indberetningerne til eIndkomst. P-nummeret er nødvendigt for at kunne lokalisere en virksomheds geografiske placering. Lønmodtagere med lønindkomst fra disse virksomheder har hidtil været placeret under ’Uoplyst’ kommune.  

For at reducere antallet af lønmodtagere med ukendt kommune over hele måleperioden, har STAR med denne opdatering foretaget følgende:

  • Frem- og tilbageskrevet p-numre i en række tilfælde, hvor der har manglet et p-nummer ved lønindberetningen. Hvis der eksempelvis i en kortere periode har manglet et p-nummer ved en virksomheds lønindberetninger, er p-nummeret tilbageskrevet eller fremskrevet fra det tidspunkt, hvor p-nummeret første gang eller senest optræder i virksomhedens indberetning.
  • Foretaget fremskrivning hvis lønindberetningerne ikke umiddelbart har kunnet kobles til et aktivt CVR-nr. Det kan fx være relevant, hvis der for ophørte virksomheder sker nogle efterfølgende lønudbetalinger eller efterreguleringer. Hvis STAR tidligere har haft et aktivt CVR-nr. på virksomheden, er dette derfor fremskrevet.

Manglende p-numre har særligt været et problem i årene umiddelbart efter etableringen af eIndkomst i 2008. Samlet set har tiltagene eksempelvis reduceret antallet af lønmodtagere med ukendt kommune med mellem 125.000 og 150.000 fuldtidspersoner i den enkelte måned i 2008. I senere perioder er har reduktionen i antal lønmodtagere med ukendt kommune været mindre som følge af en generelt højere datakvalitet i indberetningerne. I perioden fra primo 2013 og frem ligger antallet af lønmodtagere med ukendt virksomhedskommune på mellem ca. 25.000 og 40.000 fuldtidspersoner pr. måned. På trods af tiltagene er der således fortsat en restgruppe, som ikke kan fordeles.

Reduktionen i antallet af lønmodtagere med ukendt kommune betyder, at antallet af lønmodtagere under de enkelte kommuner er steget lidt ift. til de hidtil offentliggjorte tal.

 

Målingerne kan findes under fanebladet ’Arbejdsmarked’ og ’Ledigheds- og jobindikatorer’.

 

For yderligere information om målingerne henvises til info om måling.

 

 
Antal lønmodtagere efter bopæl

Antal lønmodtagere efter arbejdssted