Drift: På grund af opdatering af vores server, er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra jobindsats.dk lørdag d. 22.08 kl. 10-14

14. oktober 2020


Målinger vedr. udenlandsk arbejdskraft er opdateret til august 2020

Målingerne over Udenlandsk arbejdskraft i Danmark samt Udstationerede personer og virksomheder i RUT-registreret er blevet opdateret med tal frem til august 2020.

Med denne måneds opdatering af målingerne vedr. ’udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark’ er der sket en betydelig reduktion i antallet af beskæftigede med ukendt kommune. Og for målingen vedr. Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark (Opholdsgrundlag, statsborgerskab, branche) er der herudover sket en reduktion af beskæftigede med ukendt branche.

En række lønudbetalende virksomheder har ikke hidtil kunnet placeres geografisk grundet manglende produktionsenhedsnummer i indberetningerne til eIndkomst. P-nummeret er nødvendigt for at kunne lokalisere en virksomheds geografiske placering og branche. Lønmodtagere med lønindkomst fra disse virksomheder har hidtil været placeret under ’Uoplyst’ kommune/branche. 

For at reducere antallet af lønmodtagere med ukendt kommune/branche over hele måleperioden, har STAR med denne opdatering foretaget følgende:

  • Frem- og tilbageskrevet p-numre i en række tilfælde, hvor der har manglet et p-nummer ved lønindberetningen. Hvis der eksempelvis i en kortere periode har manglet et p-nummer ved en virksomheds lønindberetninger, er p-nummeret tilbageskrevet eller fremskrevet fra det tidspunkt, hvor p-nummeret første gang eller senest optræder i virksomhedens indberetning.
  • Foretaget fremskrivning hvis lønindberetningerne ikke umiddelbart har kunnet kobles til et aktivt CVR-nr. Det kan fx være relevant, hvis der for ophørte virksomheder sker nogle efterfølgende lønudbetalinger eller efterreguleringer. Hvis STAR tidligere har haft et aktivt CVR-nr. på virksomheden, er dette derfor fremskrevet.

Manglende p-numre har særligt været et problem i årene umiddelbart efter etableringen af eIndkomst i 2008. Både opgjort i antal berørte og fuldtidspersoner har de nævnte tiltag ført til, at antallet af udenlandske statsborgere med ukendt kommune er reduceret mere end 50 pct. i de enkelte måneder frem til 2018. Herefter har reduktionen procentvis være mindre.

Reduktionen i antallet af lønmodtagere med ukendt kommune og branche betyder, at antallet af lønmodtagere under de enkelte kommuner/brancher er steget lidt ift. til de hidtil offentliggjorte tal. 

 

Målingerne kan findes under fanebladet ’Arbejdsmarked’ og ’Udenlandsk arbejdskraft’.

 

For yderligere information om målingerne henvises til info om måling.

 


Udenlandsk arbedskraft